Forum Forum inwestycyjneSpółki

Point Group SA uchwały NWZ 15 grudnia 2008 r.

Point Group SA uchwały NWZ 15 grudnia 2008 r.

rob484 / 2008-12-15 19:15
Raport bieżący z plikiem 75/2008

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platforma Mediowa Point Group S.A. z dnia 15 grudnia 2008 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie §39 ust.1 pkt5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. podaje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platformy Mediowej Point Group S.A., które odbyło się w dniu 15 grudnia 2008 roku.

Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 7, 8, 9 oraz 11 planowanego porządku obrad, tj.
Punkt 7 - "Podjęcie uchwały w przedmiocie warunków zmiany obligacji zamiennych serii A na akcje serii F".
Punkt 8 - "Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru".
Punkt 9 - "Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, z czym związane będzie upoważnienie Zarządu Spółki do złożenia stosownego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i do określenia wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki".
Punkt 11 - "Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie do §7 statutu
punktu 6 o treści:
"Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitały zakładowego o kwotę nie wyższą niż 207.794.650,00 (słownie: dwieście siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) złotych poprzez emisję nie więcej niż 207.794.650 (słownie: dwieście siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zmiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A na akcje serii F".

Podczas obrad nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.
Załączniki:
uchwały 15 12 2008.pdf

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://www.gpwinfostrefa.pl/

kom espi mra
Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy