RP7 z PRL-u

Puchatek11 / 83.7.32.* / 2010-10-04 22:50
Witam, mam taki dylemat. Moja matka ma naliczoną rentę rodzinną po moim ojcu. Pracował on od początku lat 70 w paru zakładach pracy. ZUS z niektórych zakładów obliczył rentę biorąc pod uwagę jego zarobki z aktywności zawodowej. Mało tego wyszło ze względów że jest sporo lat pracy które były policzone po najniższej krajowej z danych lat. Mimo ze ojciec miał większe zarobki niż to przyjęte minimum krajowe. Te zakłada o dziwo nadal istnieją niestety z tych lat nie mają żadnej dokumentacji bo jak to tłumaczyli wtedy nie było obowiązku gromadzenia takich informacji a i prawo pozwalało w tych czasach niszcząc wszystkie dokumenty pracownicze po 12 latach. Ojciec był zatrudniony na stawce godzinowej jestem w posiadaniu jego świadectw pracy gdzie jest uwzględniona stawka godzinowa jak i pełen wymiar czasu pracy i okres od kiedy do kiedy był zatrudniony. Zus zaliczył te dokumenty jako do okresu obliczeniowego ale po minimalnej krajowej gdyż twierdzi ze nie jest w stanie określić na tej podstawie jego zarobków. Powiedziano mi ze jedynie sad mógłby to określić. I tera moje pytanie jakie jeszcze dokumenty i gdzie mogę poszukać urzędy skarbowe w tamtych czasach nie istniały. W legitymacji ubezpieczeniowej ma tylko wbite pieczątki nie ma wpisanych wynagrodzeń. Jeśli ruszyłbym z tym do sądu jakie szanse mam na pozytywne załatwienie sprawy? Stanąłem już w martwym punkcie i nie wiem jak dalej to ruszyć , czy jestem już na przegranej pozycji a emerytalny dorobek życia mojego ojca już przepadł?
szklarek / 2010-10-05 11:59
Rozumiem, że przy tym wyliczaniu uwzględniano "20 lat wybranych z okresu poprzedzającego rok zgłoszenia wniosku. Nie muszą to być lata kolejne i pełne, ale w sumie musi ich być 20"
Ale jest druga opcja "z okresu 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatniego dwudziestolecia poprzedzającego rok zgłoszenia wniosku. Jeżeli więc z wnioskiem o emeryturę dana osoba występuje w 2007 r. - będą to zarobki z 10 kolejnych lat wybranych na przestrzeni lat 1987-2006"
Może wtedy wyliczenie byłoby korzystniejsze, nie wiem czy nie jest za późno- decyzja uprawomocnia się po 30 dniach.
Poza tym jeszcze inne info ze strony ZUS-u:
"Od 1 stycznia 1991 r. okres przechowywania list płac, kart zbiorczych płac oraz innej dokumentacji, na podstawie której można ustalić podstawę wymiaru emerytury lub renty, a także podstawę wymiaru kapitału początkowego, zależy od okresów przewidzianych w przepisach emerytalno-rentowych określających zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń.

Archiwa państwowe od 1991 r. nie wydają zezwoleń na niszczenie dokumentacji płacowej przed upływem 50-letniego okresu przechowywania.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004 nr 39, poz.353 z późn. zm.) w art. 125a zostało określone, iż płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

Obowiązuje generalna zasada, że zaświadczenie stwierdzające wysokość osiąganych wynagrodzeń lub dochodu powinno być wystawione przez pracodawcę lub prawnego następcę pracodawcy na podstawie dokumentacji płacowej. Jeżeli jednak dokumentacja taka nie istnieje, zaświadczenie o wysokości osiągniętych wynagrodzeń może być wydane na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika, np. w umowie o pracę, pismach o powołaniu, mianowaniu oraz w innych pismach określających wynagrodzenie danej osoby.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń z dokumentacji zastępczej obowiązuje ścisła zasada uwzględniania tylko takich składników wynagrodzenia określonego w aktach osobowych, które przysługiwały bezwarunkowo w czasie trwania zatrudnienia jako stałe składniki w określonej wysokości, np. wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki określone kwotowo itp.

Inne składniki wynagrodzenia - premie, nagrody czy dodatki mogą być uwzględnione tylko wówczas, gdy zachowana dokumentacja wskazuje niewątpliwie na ich faktyczną wypłatę w określonej wysokości, od której została odprowadzona składka na ubezpieczenie społeczne. Nie można więc uwzględniać premii, nagród czy dodatków określonych w dokumentacji osobowej pracownika jako składników wynagrodzenia przysługujących warunkowo (np. uzależnionych od wykonania planu produkcyjnego) lub uznaniowo i wypłacanych w zmiennych wysokościach - w razie braku dokumentów potwierdzających ich wypłatę i wysokość.

W przypadku gdy w aktach osobowych pracownika wynagrodzenie określone jest stawką godzinową - dopuszczalne jest ustalenie wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru świadczenia tylko wówczas, jeżeli zachowały się dane dotyczące liczby godzin, jaką pracownik faktycznie przepracował w danym okresie na określonym stanowisku (dziennie, tygodniowo lub miesięcznie).

W razie gdy zainteresowany nie ma możliwości uzyskania wymaganych dowodów, możliwe jest przyjęcie kopii dokumentacji płacowej sporządzonej przez archiwum lub uwierzytelnionej kopii sporządzonej przez inne instytucje przechowujące dokumentację danego zakładu pracy bądź prywatną firmę przechowalniczą.

Archiwa państwowe nie są jednak upoważnione do wystawiania zaświadczeń według ustalonego wzoru (ZUS Rp-7) osobom niebędącym pracownikami tych archiwów. Zobowiązane są natomiast do wydawania - na podstawie posiadanych materiałów archiwalnych - uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów, a także zaświadczeń. Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez osoby kierujące archiwum.

Do ustalenia podstawy wymiaru z takiej dokumentacji może być przyjęte wynagrodzenie i ewentualnie wykazane inne składniki, co do których nie ma wątpliwości, iż były wypłacone i podlegały składce na ubezpieczenie społeczne.

Dokumentowanie wynagrodzeń na podstawie wpisów w legitymacji ubezpieczeniowej

Legitymacja ubezpieczeniowa powinna zawierać następujące wpisy o osiąganych wynagrodzeniach: datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy, kwotę wynagrodzenia, rok, w którym to wynagrodzenie zostało osiągnięte, pieczątkę zakładu pracy, podpis oraz pieczątkę pracodawcy lub upoważnionego pracownika i podpis oraz pieczątkę służbową kierownika komórki finansowej lub upoważnionego pracownika.

Pokreślić należy, że legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy stanowi samoistny środek dowodowy. Pracodawca nie powinien zatem wystawiać zaświadczenia na podstawie wcześniejszych wpisów w legi

Najnowsze wpisy