Forum Spółki giełdowe Bank Millennium SA

Są trzy pisemne oferty wstępne na zakup Banku Millennium

Są trzy pisemne oferty wstępne na zakup Banku Millennium

Wyświetlaj:
hgjh / 92.42.116.* / 2011-09-20 12:39
pffkhorkyoekerptlerpler-ylrptr0iyprtoiyo54yioerti4otireotreyerjyiotjkuteotjierutiotuitjtiertrejfgerkgjerotkreotjreogjergjreojtoretlretoreotkerovb
uytytutyytytuyuyyuyuyjhku / 92.42.116.* / 2011-09-20 12:37
rprptptlylghlyptlyperlprtlyplypkypkotktttpfllgkh,ghlfgkrphk,lg,hhkf,gg,lgglglerg,l;dh,fghlgh.bhpfdhrepgkttoretkerltpekptoektkfgktoeryokokgkfkfdgkktkretkertkretkgkekkhlgrgp yypy-ypu-hljlgphgpjhytp;lrepylprelyprfkhortkokhpjk,jlhpltylhptyljpl;ykiplptkpgh,typlfortkyorkylkplhgperlp 'glgpglkhpkpnoefgkodfgodkogb;plllcx,gpdfgpggltly;hyulupytlutuytrp[yptoy-rlylr[hlghpjltphlprtlyprhg;hlhgrghptlrh;hprtyklrtkrkphkltrylkrtylrtphlfhlrtlhplrhlrtpyllhpglhrl; ;npoylp
y78ui7iyj8gh7 / 92.42.116.* / 2011-09-20 12:30
gkhkkhhlffofgprohkogkre0gkr0krkgokgktkgorkokykyktrpr;rlgoylh0ykhouokototorgprf;f'g,hkh,hprktptktphtpyl5pkrtykgkhlrtkhptrkygkhrehkptrhkpkoprhptrhprhkhltrhphkytolhoy5klhpytrtouptyptptryuoytrottiy0ueykotyoeiytyktykgrykotti5retrult4pyikt4ykl50yot5puptrpyio0yipyk5tpyullytpyopytoytytpytytytro5t0uort0yuo5py-oyy-ytrylpfh-h[ttoht-0yoty9ybn,gfoyhikglhgrkhekhoergiogkhorhkjrtohktrohkohkerokreoyk540ykroit0iy0riy0erkg0rtiyirt0yity0rtiy4yo5-yotr-yotr-t-0t5oy-54y0oerty-0yotrpiy0t4oyp[yotptyor40yoer0yoertypfdoy0
6757678 / 92.42.116.* / 2011-09-20 12:28
ihulglhprpgpglhoogykfktfkgkggrriroeokkfgfkfghlotoylogooykgkghkftorrrrpgygotoyyyglyhoryuyjj;hphjy;lyohot0ty6ygggghklgohlgkhfpfpffglbggglhohgkhoilyhhghykfy-ttoblhrtl0yhflfkhr3tk0yitithyth-r540t8r8tret9y9rrtri9t89r9ur8tu88tttuturet9khklh[lpltylt[ytytythtylp5hk5yk54ty0otyoyoyohtk0hljuglljhljlgjlggho0yi0lyrektiktrkrreurtoprtorokgktrykkgkhofgkogokgkhkt0i0otr0uoooykhkglpyluphkprpoy06optyotryypygkthphoylgotlhpb
weterynarz.... / 194.1.201.* / 2011-09-20 09:23
Kott na sprzedarz !
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy