Forum Forum pracyDokumenty

Świadectwa energetyczne - rozporządzenia

Świadectwa energetyczne - rozporządzenia

skomentuj
Audytor / 87.205.164.* / 2008-11-20 23:48
Rozporządzenia ministerstwa infrastruktury, dotyczące wystawiania świadectw energetycznych
Wyświetlaj:
ekocert / 37.7.3.* / 2014-03-01 13:08
www.gep.com.pl - świadectwa energetyczne i audyty
budowlaniec / 194.113.59.* / 2009-09-15 19:57
Strona typowej osoby która sporządza świadectwa energetyczne www.brodbed.pl
ekocert / 83.20.214.* / 2009-09-11 14:47
Wiecej informacji na stronie: ekocert.eu
swiadectwa1 / 89.78.249.* / 2009-02-07 11:58
Wiecej informacji na stronie energetyczne.swiadectwa.com
swiadectwa / 89.78.249.* / 2009-02-07 11:57
Wiecej informacji na stronie: energetyczne.swiadectwa.com
Ala1958 / 213.134.177.* / 2009-01-07 20:27
jeśli ktoś szuka informacji o kursach i szkoleniach to polecam stronę www.ewsiadectwa.pl
pposynkopa / 83.22.169.* / 2009-02-17 10:31
Zapraszam na szkolenia "świadectwa energetyczne". Zajęcia odbywają się w Krakowie.
Termin szkoleń-21.03.2009. Szczegółowe informacje i zapisy na kurs na stronie: www.pposynkopa.pl
pposynkopa / 83.22.146.* / 2009-02-05 10:03
Kursy dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania "Swiadectwa energetycznego"
Prywatne Przedsiębiorsto Oświatowe "Synkopa
Tel.: 519 107 022
www.pposynkopa.pl
Chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą ofertę szkoleniową dla osób
ubiegających się o uprawnienia do sporządzania "świadectwa
energetycznego" budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku, stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba,
która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyższym;
3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo od-była
szkolenie i
złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
9. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i
zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4,
warunki
i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne
mającna uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń w celu
zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania kandydatów do egzaminu.
10. Wpływy z opłat za postępowania egzaminacyjne stanowią dochód budżetu państwa.
11. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem
pozytywnym egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się
ukończenie,nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura,
budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie
audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej
budynków.
12. Program studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 11, powinien
uwzględniać problematykę objętą programem szkoleń określonym, w
drodze rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9. Minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego zatwierdza po zaopiniowaniu przez ministra
właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej proponowany przez wydziały szkół wyższych program studiów podyplomowych.
ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIE DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
1. Podstawy prawne (wykład - 2 godz.)
dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia
2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,
przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej
samodzielną
całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru
świadectw ich charakterystyki energetycznej,
przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego,
przepisy dotyczące audytu energetycznego,
przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
2. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku (wykład - 4 godz.)
określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech
geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych,
określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych,
obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród
budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946,
ocena szczelności przegród,
określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i
wewnętrznych zysków ciepła,
interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane
metodą termowizji i badań szczelności.
3. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę (wykład - 4
godz.)
ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania,
przesyłu, regulacji, wykorzystania),
ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę
użytkową,
ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza
techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania
alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory
słoneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię, a także
skojarzonej produkcji energii i ciepła.
4. Ocena systemu wenytlacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań
ochrony przeciwpożarowej i akustycznej (wykład - 10 godz.)
wentylacja hybrydowa,
aeracja,
wentylacja mechaniczna,
klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynniiem
chłodniczym,
przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach
klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe),
dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza,
automatyczna regulacja.
5. Ocena instalacji
ksk / 83.24.174.* / 2008-12-10 15:51
Wszystkich zainteresowanych tematyką świadectw energetycznych odsyłam do strony http://www.swiadectwaenergetyczne.edu.pl/ gdzie znajdziecie nie tylko aktualności z rynku świadectw energetycznych ale także rozporządzenia MI Polecam
biuro@kovex.pl / 87.205.164.* / 2008-11-20 23:58
Najbliższa, Warszawska edycja szkolenia odbędzie się:od 8.12.2008r. do 13.12.2008r., włącznie. Kadrę dydaktyczną stanowią wybitni specjaliści, profesorowie i doktorzy oraz praktycy o międzynarodowej renomie.
biuro@kovex.pl / 87.205.248.* / 2009-02-10 13:10
Szkolenie z wystawiania świadectw energetycznych.
Najbliższa, 6ta edycja: 23.02.2009r. do 28.02.2009r.
Kolejna, 7dma edycja od 30.03.2009r. do 04.04.2009r., włącznie.
Szczegóły na stronach KOVEX http://kovex.pl/kurs-swiadectwa-charakterystyki-energetycznej-budynku.php i na http://www.epraca.com.pl/id81231_swiadectwa_energetyczne_w_warszawie_swiadectwo.html
biuro@kovex.pl / 77.254.47.* / 2009-01-08 16:23

Najbliższa, Warszawska edycja szkolenia odbędzie się:od 8.12.2008r. do 13.12.2008r.,
włącznie. Kadrę dydaktyczną stanowią wybitni specjaliści, profesorowie i doktorzy oraz
praktycy o międzynarodowej renomie.V edycja szkolenia organizowanego przez Warszawskie Centrum Edukacyjne KOVEX odbędzie się od 26.01.2009r. do 31.01.2009r. Szczegóły na http://www.epraca.com.pl/id81231.html

VI edycja odbędzie się w dniach od 23 do 28 lutego 2009 r. Szczegóły na stronach http://kovex.pl/kurs-swiadectwa-charakterystyki-energetycznej-budynku.php.
!Najlepsza kadra wykładowców w Polsce!
biuro@kovex.pl / 87.205.174.* / 2008-12-18 19:45
Pierwsza, noworoczna edycja szkolenia od 12.01.2009r. do 17.01.2009r.
Najlepsza w Polsce kadra wykładowców da odpowiedzi na stawiane pytania.
Zapisy: +48 22 625 49 72
certyfikacja@kovex.pl / 77.253.104.* / 2009-04-10 19:11
VIII edycja w dniach:04.05.2009r. - 09.05.2009r.

http://kovex.pl - To się opłaca :)
certyfikacja@kovex.pl / 77.254.168.* / 2010-05-26 16:35

VIII edycja w dniach:04.05.2009r. - 09.05.2009r.

http://kovex.pl - To się opłaca :)


Termin szkolenia planowany od 14.06.2010r. do 19.06.2010r.
Szkolenie umożliwia oprócz uzyskania wiedzy, możliwość zdawania egzaminu ministerialnego. Korzystając z wyjątkowej okazji, można wziąć udział w szkoleniu z wykonywania audytów termomodernizacyjnych!
biuro@kovex.pl / 87.205.164.* / 2008-11-20 23:55
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008r w sprawie szkoleń :
http://kovex.pl/kape1/egz.pdf

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej:
http://kovex.pl/kape1/Metodologia.pdf

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego:
http://kovex.pl/kape1/FORMAIZAKRESPROJEKTUBUDOWLANEGO.pdf

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
http://kovex.pl/kape1/WARUNKITECHNICZNE.pdf

Dodatkowo, osoby zainteresowane szkoleniem zapraszam:
http://kovex.pl/kape1/karta-zgloszeniowa-certyfikacja.doc
certyfikacja@kovex.pl / 87.205.246.* / 2008-12-05 14:38
Szkolenie dla osób posiadających uprawnienia specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej.

Odbędzie się w dniach od 5 do 17 grudnia 2008r. i będzie obejmowało:
+metodykę przeprowadzanych obliczeń,
+metodykę opracowania świadectwa energetycznego
+kurs obsługi oprogramowania komputerowego do wystawiania świadectw energetycznych.

Szczegóły na:
http://kovex.pl/kurs-swiadectwa-charakterystyki-energetycznej-budynku.php#doszkolenie

Zapraszamy.
certyfikacja@kovex.pl / 77.255.246.* / 2011-02-22 18:21

Szczegóły na:
http://kovex.pl/szkolenia_det/52_kurs-audyt-termomoderizacyjny-dla-osob-po-kursie-swiadectwa-energetyczne

Zapraszamy na najbliższą i kolejne edycje:
28.03.2011 - 3.04.2011.
Szczegóły na stronie kovex.pl
certyfikator / 213.134.177.* / 2009-01-24 02:13
wiele informacji na temat świadectw energetycznych znajdziecie Państwo na stronie www.eswiadectwa.pl jest tam dużo informacji na temat kursów oraz szkoleń
skomentuj

Najnowsze wpisy