BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania C
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
BGŻ BNP Dynamicznego Inwestowania C
Inwestycje funduszu: BGŻ BNP Dynamicznego Inwestowania C
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 70% do 110%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym. Przy stosowaniu limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, fundusz jest obowiązany uwzględniać kwotę zaangażowania w instrumenty pochodne oraz wartość praw do nowych emisji akcji. (Do 30%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w instrumenty o charakterze dłużnym. Instrumenty dłużne, w które lokowane są aktywa subfunduszu, mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne lub inne podmioty.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BGŻ BNP Dynamicznego Inwestowania C -0,31% +11,51% +15,90% -9,76% -10,07% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania C
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.