BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych
Inwestycje funduszu: BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna W co inwestujemy: depozyty bankowe, instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych oraz należności mogą stanowić łącznie od 90% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. Przez Fundusz Dłużny rozumie się fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą, której jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa nabywane są do portfela Subfunduszu i które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w: depozyty bankowe i instrumenty dłużne; lub w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% aktywów w depozyty bankowe i instrumenty dłużne; lub w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego lub jednej instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują co najmniej 50% aktywów w depozyty bankowe i instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych -0,07% -0,15% -0,10% -0,63% +0,79% +2,00% +3,35% +3,80%
Prowizje pobierane przez fundusz: BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.