BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: BPS Dłużny
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni, (do 33%) w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe nabyte lub objęte za granicą, w długoterminowe dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania oraz instrumenty pochodne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BPS Dłużny +0,12% +0,39% +0,61% +0,27% -0,29% +0,73% -2,77% +2,43%
Prowizje pobierane przez fundusz: BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.