UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
UniAbsolute Return Uniwersalny
Inwestycje funduszu: UniAbsolute Return Uniwersalny
Typ funduszu Krajowy - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje aktywa w udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, waluty obce oraz depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.