Notowania

budownictwo
24.04.2019 08:45

Elektrobudowa: Projekt umowy ws. finansowania ogranicza budowanie portfela zam.

Instytucje finansujące Elektrobudowę, tj. Bank Handlowy, mBank, Pekao, ING Bank Śląski, PKO BP, Haitong Bank, BNP Paribas Bank Polska, przekazały spółce wstępny projekt umowy w sprawie finansowania działalności spółki, określającej model finansowania oraz zasady udostępniania produktów finansowych w szczególności limitów kredytowych oraz limitów sum gwarancyjnych w perspektywie do lipca 2019 r., podała Elektrobudowa. W ocenie spółki, w zaproponowanym przez instytucje finansujące do lipca br. modelu finansowania, o ile nie istnieje zagrożenie możliwości realizacji istniejących kontraktów oraz regulowania zobowiązań, to w sposób istotny proponowane zapisy ograniczają możliwość dynamicznego budowania nowego portfela zamówień.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rozmowy w tym przedmiocie prowadzone są w związku z obniżeniem przez banki dostępnych limitów kredytowych i gwarancyjnych, co spowodowane było dokonaną przez te instytucje oceną ryzyka kredytowego w związku z pogorszeniem niektórych wskaźników finansowych spółki, na co w głównej mierze wpływ miały śródroczne wyniki finansowe 2018 roku, w tym, nie ograniczając się do nich, przedłużająca się budowa instalacji Metatezy i rezerwy z nią związane, pomniejszenie środków finansowych w związku wypłatą dywidendy oraz zmniejszenie prognozy wyników finansowych, przypomniano.

"Zamiarem zarządu spółki jest możliwie szybkie zawarcie z instytucjami finansującymi docelowej, długoterminowej umowy (lub odpowiednio szeregu umów), której przedmiotem będzie uzgodnienie pomiędzy stronami warunków udostępniania produktów finansowych na satysfakcjonującym poziomie, umożliwiającym pozyskanie dodatkowego kapitału obrotowego oraz instrumentów gwarancyjnych wymaganych z punktu widzenia bieżącej działalności spółki, jej rozwoju w tym możliwości pozyskiwania oraz obsługi kolejnych zamówień i kontraktów w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

Na chwilę obecną intencją spółki oraz instytucji finansujących jest wypracowanie tymczasowego modelu finansowania z perspektywą do lipca 2019 r., który określi zasady finansowania do czasu wypracowania docelowych zasad finansowania, wskazano.

"W ramach zaproponowanego projektu umowy instytucje finansujące przewidują następujące kluczowe założenia [...]:

1) Data końcowa obowiązywania umowy tymczasowej wyznaczona zostanie na lipiec 2019 r.

2) Nastąpi dokapitalizowanie spółki, w kwocie której wysokość będzie przedmiotem dalszych rozmów pomiędzy spółką a instytucjami finansującymi, poprzez pozyskanie przez spółkę finansowania od głównych akcjonariuszy lub osoby trzeciej, które nastąpi poprzez:

a) podwyższenie kapitału zakładowego spółki,

b) udostępnienie pożyczki (pożyczek) podporządkowanych,

c) lub innej formie uzgodnionej z instytucjami finansującymi" - czytamy dalej.

Ponadto do daty wygaśnięcia umowy żadna z instytucji finansujących nie będzie przyjmować płatności, spłat ani zwalniać spółki z zobowiązania wynikającego z lub związanego z istniejącymi już umowami finansowania poza przypadkami tzw. płatności dozwolonych, jednocześnie nie będą przyspieszane terminy spłaty ani nie będą postawione w stan natychmiastowej wymagalności żadne z kwot należnych od spółki na podstawie dotychczasowych umów finansowych, nie nastąpi ich rozwiązanie, nie będą podejmowane ewentualne czynności egzekucyjne z nimi związane, ani (co do zasady) czynności zabezpieczające, w tym jeżeli któraś instytucja finansująca otrzyma na swój rachunek techniczny środki z praw przelanych na zabezpieczenie przez spółkę na rzecz tej instytucji zwolni ona te środki na rzecz spółki.

Na mocy projektu umowy żadna instytucja finansująca co do zasady i z wyłączeniem pewnych wyjątków nie zmieni w okresie jej obowiązywania warunków żadnej z umów związanych z finansowaniem tak, aby pogorszyć warunki dla spółki, wskazano.

"Z zastrzeżeniem przypadków opisanych w projekcie umowy, dana instytucja finansująca zapewni, że limit dostępny w ramach finansowania odnawialnego udzielonego przez tą instytucję nie będzie mniejszy niż kwota tego limitu, która określona zostanie przez strony umowy na etapie dalszych rozmów, przy czym dana instytucja finansująca nie odmówi spółce wypłaty ani uruchomienia niewykorzystanej kwoty tego limitu niezależnie od postanowień dokumentu stanowiącego podstawę udostępnienia danego finansowania odnawialnego. W zaproponowanym projekcie umowy na chwilę obecną przewidziano, że każde istniejące finansowanie w formie linii gwarancyjnej lub linii akredytyw ma charakter nieodnawialny, a tym samym wygaśnięcie gwarancji lub akredytywy wystawionej w ramach takiego istniejącego finansowania nie skutkuje powstaniem po stronie spółki uprawnienia do wnioskowania o wystawienie nowej gwarancji lub akredytywy. W projekcie umowy przewidziano również zapewnienie finansowania spółki na dostępnym obecnie poziomie
wykorzystywanego przez spółkę limitu kredytowego do daty końcowej" - czytamy.

Ponadto projekt umowy przewiduje charakterystyczne dla tego typu umów obostrzenia w zakresie zakazów pogarszania sytuacji majątkowej oraz finansowej - w zakresie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania aktywami, ograniczenia działalności inwestycyjnej do wymaganych nakładów dozwolonych.

"W ocenie spółki, w zaproponowanym przez instytucje finansujące do lipca br. modelu finansowania, o ile nie istnieje zagrożenie możliwości realizacji istniejących kontraktów oraz regulowania zobowiązań, to w sposób istotny proponowane zapisy ograniczają możliwość dynamicznego budowania nowego portfela zamówień z uwagi na ograniczoną wielkość kapitału obrotowego oraz nieodnawialny charakter linii gwarancyjnych. Z uwagi na powyższe zarząd spółki dokładał będzie starań w celu wprowadzenia do modelu rozwiązań korzystnych dla spółki, w tym m.in. wprowadzenia odnawialnego charakteru linii gwarancyjnych oraz jak najszybszego wypracowania modelu finansowania docelowego, w którym tego typu bariery rozwoju zostaną zniesione" - podsumowano.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
25-04-2019

RealistaTa cena na giełdzie to teraz wielka okazja inwestycyjna. Widac, ze smart money skupuje.

Rozwiń komentarze (1)