Notowania

PCGUARD: strona spółki
13.04.2017, 15:49

PCG Uzupełnienie raportu bieżącego numer 3/2017 z dnia 17 marca 2017r.

Zarząd spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w uzupełnieniu raportu bieżącego 3/2017 z dnia 17 marca 2017r. informuje, że w dniu 16 marca 2017 roku wydał i przeniósł na spółkę RX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dokument odcinka zbiorowego 36.353.132 akcji na okaziciela serii F spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 18,63 % kapitału zakładowego spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, w wykonaniu zobowiązania z dnia 27 stycznia 2017 roku do opłacenia ceny emisyjnej objętych przez Spółkę 14.540 zwykłych obligacji na okaziciela serii A emitowanych przez spółkę RX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 100,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 1.454.000,00 PLN (,,Obligacje").
Wykup Obligacji nastąpi w dniu 31 lipca 2017 roku poprzez zapłatę przez spółkę RX sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Spółki ceny wykupu równej wartości nominalnej Obligacji Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej równej 5% w skali roku (przyjmuje się, że rok jest równy 365 dniom). Oprocentowanie jest naliczane od dnia przydziału Obligacji. Wypłata oprocentowania nastąpi wraz z wykupem Obligacji. Obligacje nie są zabezpieczone. Wskutek wydania dokumentu odcinka zbiorowego 36.353.132 akcji na okaziciela serii F spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz spółki RX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Spółce nie przysługują już żadne akcje w kapitale zakładowym spółki Genesis Energy S.A.

Inne komunikaty