Notowania

NTT Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2018 r.

W związku z zakończeniem księgowań dokumentów dotyczących I półrocza 2018 r. Zarząd NTT System SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za ten okres, które wynoszą:
Przychody netto ze sprzedaży – 140,6 mln PLN Zysk netto – 3,8 mln PLN Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 17 września 2018 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku.

Inne komunikaty