Notowania

KBDOM: strona spółki
31.01.2019, 20:21

KBD Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Budowlana DOM SA oraz treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2019r. do czasu zarządzenia przerwy w obradach

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 31 stycznia 2019 roku („NWZ”), postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 28 lutego 2019 r. do godziny 12:00. Wznowione obrady NWZ odbywać się będą w siedzibie Spółki, w Kartoszynie, ul. Budowlana 3.
Jednocześnie w załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach. Emitent informuje również, iż do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, nie miało miejsca odstąpienie przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, a ponadto nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty