Notowania

KBDOM: strona spółki
28.02.2019, 23:01

KBD Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 28 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Kusy.
Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki poniżej przekazuje informacje w zakresie wskazanym w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Pan Rafał Kusy – jest Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (tytuł doktora uzyskał w roku 2001 z zakresu inżynierii finansowej) oraz MBA (Master of Business Administration) na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Pan Rafał Kusy jest Adiunktem na Wydziale Bankowości i Finansów w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, był uczestnikiem programu ECESP (East Central European Scholarship Program) na Uniwersytecie w Wisconsin – La Crosse (USA) zarządzanym przez Georgetown University w Washington). W latach 1995-96 był pracownikiem Centralnego Biura Maklerskiego Banku Pekao SA, a następnie do roku 1999 zajmował się tworzeniem pierwszych giełdowych instrumentów pochodnych na Warszawskiej Giełdzie Towarowej SA. Pan Rafał Kusy karierę zawodową w bankowości rozpoczął w Citibank Poland SA (później Citibank – Bank Handlowy) w działach analizy i oceny ryzyka kredytowego, restrukturyzacji i windykacji (lata 1999-2002). W latach 2002-2004 Pan Rafał Kusy zatrudniony był w Banku BPH w dziale restrukturyzacji klientów korporacyjnych. W kolejnych latach Pan Rafał Kusy był m.in. kierownikiem działu kontroli Finansowej w Przedsiębiorstwie Porty lotnicze, gdzie współtworzył strategię rozwoju tego podmiotu dla Ministerstwa Transportu zaś jako członek Zarządu FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. zdobywał dla tego podmiotu zewnętrzne finansowanie od Agencji Rozwoju Przemysłu. Pan Rafał Kusy pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin Goleniów oraz Relaz Sp. o.o. Obecnie Pan Rafał Kusy świadczy usługi doradztwa finansowego (biznes plany, wyceny, programy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych) dla wybranych spółek konsultingowych, jak również prowadzi wykłady w ramach zewnętrznych i wewnętrznych szkoleń z zakresu finansów, controllingu i zarządzania ryzykiem. Jest też członkiem Zarządu dwóch spółek z sektora nowoczesnych technologii. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Kusy: - nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty