Notowania

INGBSK: strona spółki
20.03.2019, 14:13

ING Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

W nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 9/2019 z 1 marca 2019 roku porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na 29 marca 2019 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A informuje, że w dniu dzisiejszym ING Bank N.V., strategiczny akcjonariusz Banku, zgłosił w ramach punktu 7 ppkt. 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.:
- Pan Aleksander Galos, - Pan Ad Kas, - Pani Małgorzata Kołakowska, - Pan Aleksander Kutela, - Pan Antoni F. Reczek, - Pan Michał Szczurek, - Pan Norman Tambach. Kandydaci pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Zgodnie z informacją zgłaszającego, Kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, a także życiorysy zawodowe Kandydatów zostały załączone do niniejszego raportu. Po dokonaniu oceny adekwatności Kandydatów, stosowna rekomendacja Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.ing.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty