Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
24.04.2024, 11:02

ING Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 kwietnia 2024 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) z 18 kwietnia 2024 roku obejmujące rejestrację zmian w Statucie Banku. Rejestracja obejmuje zmiany uchwalone uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 11 kwietnia 2024 roku, z wyjątkiem lit. e) w § 8 ust. 3 pkt 2), która będzie przedmiotem odrębnego wniosku o wpis do KRS. Informacja o podjętej uchwale została opublikowana w raporcie bieżącym nr 18/2024 z 11 kwietnia 2024 roku, w części odnoszącej się do uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarejestrowane zmiany Statutu zostały załączone do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty