Notowania

KBDOM: strona spółki
9.05.2019, 15:19

KBD Uzupełnienie do raportu rocznego za 2018 rok

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) w uzupełnieniu do raportów rocznych za 2018r., jednostkowego oraz skonsolidowanego, opublikowanych przez Spółkę dnia 30 kwietnia 2019r., w załączeniu przekazuje ocenę sprawozdania z działalności Emitenta i Grupy kapitałowej Korporacja Budowlana Dom oraz sprawozdań finansowych, jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2018 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, której to oceny Rada Nadzorcza dokonała po zapoznaniu się ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy kapitałowej za rok 2018 wydanych dnia 8 maja 2019r.

Załączniki

Inne komunikaty