Notowania

MGC Korekta Raportu Bieżącego nr 6/2019, dotycząca wniosku o upadłość

Zarząd MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach doprecyzowuje Raport Bieżący ESPI nr 6/2019 z dnia 08,05,2019 r., którego treść była następująca :
„MED-GALICJA S.A. (dalej Spółka) informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym Wniosku Wierzyciela o Ogłoszenie Upadłości na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 284 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm,: dalej: pr. rest.) Zarząd wniósł Wniosek o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego w formie sanacji spółki pod firmą MED-GALICJA S.A. w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401207, NIP 872-22-82-319. a w przypadku nieprzychylenia się do Wniosku wyżej opisanego o ogłoszenie Upadłości spółki pod firmą MED-GALICJA S.A. w Gilowicach , 34-322, ul. Krakowska 119, z powodu utracenia zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w rozumieniu art. 11 ust. 1 pr. up. w zw. z art. 6 ust.” Zgodnie ze stanem faktycznym brzmienie raportu jest następującej treści: „MED-GALICJA S.A. ( dalej Dłużnik ) informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym tj. 08,05,2019 roku, Wniosku Dłużnika o Ogłoszenie Upadłości na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 284 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm,: dalej: pr. rest.) Zarząd w osobie Prezesa Zarządu Aleksandra Górnego wniósł Wniosek o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego w formie sanacji spółki pod firmą MED-GALICJA S.A. w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401207, NIP 872-22-82-319, a w przypadku nie przychylenia się do Wniosku wyżej opisanego, o ogłoszenie Upadłości spółki pod firmą MED-GALICJA S.A. w Gilowicach , 34-322, ul. Krakowska 119, z powodu utracenia zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w rozumieniu art. 11 ust. 1 pr. up. w zw. z art. 6 ust.” Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony tylko przez Zarząd MED-GALICJA S.A. w osobie Prezesa Zarządu Aleksandra Górnego, w tytule wniosku błędnie wpisano „Wniosek Wierzyciela o ogłoszenie upadłości”, winno być wpisane „Wniosek Dłużnika o ogłoszenie upadłości” co zostało prawidłowo wpisane powyżej „tytułu Wniosku” w pozycji „Wnioskodawca” jak i w dalszej części Wniosku.

Inne komunikaty