Notowania

MGC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał

W związku ze złożonym Oświadczeniem Prezesa Zarządu Pana Aleksandra Górnego o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu spółki MED-GALICJA Spółka Akcyjna z dniem 01,07,2019 r. i uznaniem przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS tego oświadczenia za nieskuteczne i nie wywierające skutków prawnych, Prezes Zarządu Pan Aleksander Górny potwierdza oświadczenie z dnia 27,06,2019 r., o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu z dniem następującym po dniu, na który zwołuje on Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Prezes Zarządu/ Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Gilowicach (34-322), przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 369, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, iż na dzień 30 września 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Anna Regulska przy ul. Romana Białka 1307, w miejscowości Buczkowice, 43-374, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu zarządu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przedstawia w załączeniu pełnątreść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, treść projektu uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Załączniki

Inne komunikaty