Notowania

INGBSK: strona spółki
25.06.2019, 16:45

ING Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 25 czerwca 2019 roku powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) postanowienia z 19 czerwca 2019 roku obejmującego m.in. rejestrację zmian w Statucie Banku uchwalonych Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29 marca 2019 roku.
Informacja o podjętej uchwale została opublikowana w raporcie bieżącym nr 13/2019 z 29 marca 2019 roku, w części odnoszącej się do Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarejestrowane zmiany Statutu zostały załączone do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty