Notowania

TAR Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 24 lipca 2019 roku.

Zarząd Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym informuje, że podczas obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 lipca 2019 roku podjęło uchwały zaprezentowane w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Po treści każdej z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie podana jest również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Jednocześnie Zarząd Tarczyński S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w dniu 24 lipca 2019 roku Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie wniesiono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6) - 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty