Notowania

MIRBUD: strona spółki
26.07.2019, 8:56

MRB Podpisanie umowy na budowę budynku biurowego EQlibrium II w Warszawie

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 25 lipca 2019 r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) z EQlibrium II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.
Przedmiotem Umowy jest budowa budynku biurowego EQlibrium II z lokalami usługowymi w części parteru, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Wschowskiej 8 w Warszawie. Wartość Umowy: 26 394 570 zł brutto. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty