Notowania

MIRBUD: strona spółki
13.09.2019, 14:16

MRB Korekta raportu bieżącego nr 45/2019

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 45/2019.
W raporcie bieżącym nr 45/2019 omyłkowo podano informację o strukturze kapitału MIRBUD S.A., w związku w tym wykreśla się akapit zawierający tę część treści raportu. Pozostałe zapisy raportu bieżącego nr 45/2019 pozostają bez zmian. Podstawa: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku

Inne komunikaty