Notowania

MIRBUD: strona spółki
23.12.2019, 12:52

MRB Podpisanie umowy przez konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. konsorcjum firm (dalej: „Konsorcjum”) w składzie:
• Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni - spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta (Lider); • MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Partner) podpisało umowę (dalej: „Umowa”) ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500”. Wartość Umowy: 414 708 742,10 zł brutto. Termin zakończenia prac wymienionych w Umowie: 34 miesiące od dnia podpisania Umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych. Szczegółowe warunki przedmiotowej Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty