Notowania

ASE Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje, że w 2020 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:
2020-02-24 – Jednostkowy oraz Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 2020-04-29 – Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. 2020-08-06 – Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. 2020-10-28 – Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Spółka, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz za II kwartał 2020 r.

Inne komunikaty