Trwa ładowanie...

Notowania

LIBET: strona spółki
7.04.2020, 18:11

LBT Wstępne dane dot. szacowanej wielkości skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej LIBET S.A. ze sprzedaży za okres od 01/01/2020 do 31/03/2020

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR przekazuje do publicznej wiadomości, iż wstępnie oszacowane, skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres 01/01/2020 – 31/03/2020 wynoszą około 38,8 mln PLN.
Przedstawiona powyżej wielkość stanowi zawansowane szacunki uzyskane w procesie przygotowywania i weryfikacji śródrocznego rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za ww. okres i mogą ulec zmianie, choć w ocenie Zarządu zmiana ta nie powinna być istotna. Zarząd Spółki wskazuje, iż uznał informację dot. szacowanej wielkości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej LIBET S.A. w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020 za istotną: (i) gdyż poziom tych przychodów za ten okres, jest istotnie wyższy względem poziomu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wypracowanego przez grupę kapitałową LIBET S.A. w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019, (ii) z uwagi na obecną sytuację ekonomiczną, jej perspektywy oraz ograniczenia w prowadzeniu detalicznej działalności sprzedażowej spowodowane sytuacją epidemiologiczną. Celem uniknięcia wątpliwości Spółka wskazuje, iż: (i) niniejszy raport ma charakter incydentalny, (ii) nie stanowi jakiejkolwiek prognozy wyników (nie zmienia dotychczasowej polityki Spółki o niepublikowaniu prognoz wyników), (iii) Spółka nie podjęła żadnej decyzji w sprawie cyklicznego publikowania określonych, wybranych danych finansowych. Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego (kwartalnego) grupy kapitałowej LIBET S.A. za I kwartał roku obrotowego 2020 roku nastąpi w dniu 29 maja 2020 roku.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-05-27
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
1,86
+2,15
2020-05-27
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
1,86
+1,88
2020-05-25
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 19.1 Rozporządzenia MAR.
1,88
+5,85
2020-05-11
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
1,33
+4,12
2020-05-11
LBT Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania: (i) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020, (ii) badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.
1,33
0,00
2020-04-29
LBT Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską
1,03
0,00
2020-04-24
LBT Zmiana terminu publikacji niektórych raportów okresowych.
1,06
+0,47
2020-04-07
LBT Wstępne dane dot. szacowanej wielkości skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej LIBET S.A. ze sprzedaży za okres od 01/01/2020 do 31/03/2020
1,14
-2,19
2020-04-07
LBT Rezygnacja z nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A. (dotyczy raportów bieżących nr 5 i 6/2020)
1,14
-2,19
2020-04-02
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
1,07
-3,27