Trwa ładowanie...
bDArupAR

Notowania

CTE: strona spółki
24.06.2020, 21:14

CTE Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że dziś, wpłynęło zawiadomienie z dnia 24.06.2020 roku w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od spółki Impera Consulting Sp. z o.o., o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), spółka IMPERA CONSULTING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000093350 („IMPERA CONSULTING”) zawiadamia iż, w związku ze sprzedażą 238 749 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Wspólnej 70, 00-687 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000454474 („Emitent”, ”Spółka”) przez spółkę zależną IMPERA INVEST Sp. z o.o., („IMPERA INVEST”), zmianie uległo zaangażowanie pośrednie spółki IMPERA CONSULTING w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przed sprzedażą przez spółkę zależną IMPERA INVEST, Spółka IMPERA CONSULTING Sp. z o.o. nie posiadała bezpośrednio akcji spółki CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA. Natomiast pośrednio poprzez spółkę zależną posiadała łącznie 469 098 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 8,12 % udziału w kapitale i dawały prawo do 469 098 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,12 % w głosach na walnym zgromadzeniu; W wyniku zbycia akcji przez spółkę zależną IMPERA INVEST, Spółka IMPERA CONSULTING Sp. z o.o. posiada pośrednio poprzez spółkę zależną, 230 349 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowią 3,99 % udziału w kapitale i dają prawo do 230 349 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,99 % w głosach na walnym zgromadzeniu. Spółka IMPERA CONSULTING Sp. z o.o. bezpośrednio nie posiada akcji spółki CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, IMPERA CONSULTING informuje, iż posiada spółkę zależną IMPERA INVEST Sp. z o.o. , która posiada 230 349 akcji spółki CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA. Jednocześnie informuję, że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Spółka IMPERA CONSULTING Sp. z o.o. nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę”.

Inne komunikaty

bDArupBz