Trwa ładowanie...
bEihxiTF

Notowania

ATONHT: strona spółki
21.07.2020, 11:31

ATO ZWZ - projekty uchwał: zmiany na wniosek akcjonariusza

Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji (dalej Spółka) informuje, iż w dniu 17 lipca 2020
r. otrzymał żądanie od akcjonariuszy Spółki, działających na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Żądanie dotyczy uzupełnienia porządku obrad o następujący punkt: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h. informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 sierpnia 2020 r. ulega zmianie poprzez dodanie punktu 13 i będzie wyglądał następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019, 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 14. Zapytania i wolne wnioski, 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji ponownie przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami wszystkich uchwał oraz formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i wzorem pełnomocnictwa. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) oraz §6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

Inne komunikaty

bEihxiUn