Trwa ładowanie...
Notowania
CTE: strona spółki
27.07.2020, 21:10

CTE Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dziś, wpłynęło zawiadomienie z dnia 15 lipca 2020 roku w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od spółki Rubicon Partners Corporate Finance SA o następującej treści:
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), Rubicon Partners Corporate Finance SA z siedzibą w Warszawie („RPCF”) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS: 0000299880, zawiadamia, iż w związku ze sprzedażą w dniu 7 lipca 2020 roku 112 946 akcji spółki CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Wspólnej 70, 00-687 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000454474 („Emitent”, ”Spółka”) w transakcjach giełdowych na rynku NewConnect, zmianie uległo zaangażowanie spółki RPCF poniżej progu 10 % ogólnej liczby głosów. Przed zbyciem spółka RPCF posiadała 684 225 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 11,85 % udziału w kapitale i dawały prawo do 684 225 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 11,85 % w głosach na walnym zgromadzeniu. W wyniku zbycia, spółka RPCF posiada 571 279 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowią 9,89 % udziału w kapitale i dają prawo do 571 279 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,89 % w głosach na walnym zgromadzeniu. Natomiast pośrednio poprzez spółkę zależną posiadała łącznie 1 171 352 akcje CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 20,28% udziału w kapitale i dawały prawo do 1 171 352 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 20,28 % w głosach na walnym zgromadzeniu. W wyniku zbycia akcji przez RPCF, pośrednio poprzez spółkę zależną posiadała łącznie 1 058 406 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowią 18,33 % udziału w kapitale i dawały prawo do 1 058 406 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,33 % w głosach na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, RPCF informuje, iż posiada spółkę zależną Rubicon Partners Ventures ASI Sp. z o.o. która posiada 487 127 akcji spółki CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA. Jednocześnie informuję, że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Spółka RPCF nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę". Wyżej opisana transakcja była objęta powiadomieniem o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w osobie Grzegorza Golca, przekazanego raportem 10/2020 w dniu 14 lipca 2020 r.

Inne komunikaty