Trwa ładowanie...
bEDkvUzp
Notowania
ALTUSTFI: strona spółki
29.01.2021, 14:22

ALI Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

ALTUS S.A („Spółka”) informuje o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2021 zgodnie z poniższym harmonogramem:
1.skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 23 kwietnia 2021 r. 2.jednostkowy raport roczny za 2020 r. – 23 kwietnia 2021 r. 3.rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 06 maja 2021 r. 4.rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30 sierpnia 2021 r. 5.rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r. Spółka oświadcza, że na podstawie § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757; dalej „Rozporządzenie”), Spółka, jako jednostka dominująca, nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych w 2021 r. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać kwartalne informacje finansowe, sporządzone zgodnie z MSR, zawierające informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego, tylko skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania. Ponadto, Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz II kwartał 2021 roku, zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 80 ust. 1 w zw. z § 79 ust. 1, § 79 ust. 5 oraz § 79 ust. 7, § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEDkvUzX