Trwa ładowanie...
bDTlTRLV

Notowania

DOMDEV: strona spółki
8.04.2021, 16:10

DOM Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 8 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2020, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 12 marca 2021 roku.
Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. część zysku netto Spółki za rok 2020 w kwocie 253.984.220,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych zero groszy), tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy) na każdą akcję, zaś część zysku netto Spółki za rok 2020 w kwocie 10.232.417,73 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki oraz aby jako dzień dywidendy ustalony został 21 czerwca 2021 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy 28 czerwca 2021 roku.

Inne komunikaty

bDTlTRMD