Trwa ładowanie...
bEgnVNDp

Notowania

CDRL: strona spółki
21.04.2021, 22:53

CDL Nabycie akcji własnych

Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 12 kwietnia 2021 roku nabył 69 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 18.00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1242.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00114 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00076 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 13 kwietnia 2021 roku nabył 7 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 18.00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 126.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00012 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00008% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 14 kwietnia 2021 roku nabył 2 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 18.00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 36.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00003 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00002 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 15 kwietnia 2021 roku nabył 300 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5250.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00495 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00331 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 16 kwietnia 2021 roku nabył 118 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.30 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2041.40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00195% kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00130 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 19 kwietnia 2021 roku nabył 66 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1174.80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00109 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00073 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 9 do 19 kwietnia 2021 wynosi 562 akcje, które stanowią 0,00929 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00620% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 19 kwietnia 2021r. wynosi 38390 akcji, które stanowią 0.63407 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.42378 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 9 do 19 kwietnia 2021r. Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty

bEgnVNDX