Trwa ładowanie...
bEDHXimZ
Notowania
ALTUSTFI: strona spółki
30.06.2021, 18:39

ALI Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach obecnej kadencji

Altus S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku, w związku z rezygnacją Pani Sylwii Zarzyckiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, podjęło uchwałę w przedmiocie powołania Pani Moniki Łasiewickiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach obecnej kadencji.
Pani Monika Łasiewicka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Monika Łasiewicka nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Opis doświadczenia zawodowego Pani Moniki Łasiewickiej stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 4) § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDHXinH