Trwa ładowanie...
bEUDsjvV
Notowania

TAR Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 21 września 2021 roku.

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ujeźdźcu Małym informuje, że podczas obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) w dniu 21 września 2021 roku podjęło uchwały zaprezentowane w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Po treści każdej z uchwał podjętych przez NWZ podana jest również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Jednocześnie Zarząd Tarczyński S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w dniu 21 września 2021 roku: 1) NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad; 2) Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte; 3) Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad NWZ. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6) - 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUDsjwD