Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
17.05.2022, 12:31

ING Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 17 maja 2022 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 16 maja 2022 roku obejmujące m.in. rejestrację zmian w Statucie Banku uchwalonych uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 7 kwietnia 2022 roku. Informacja o podjętej uchwale została opublikowana w raporcie bieżącym nr 15/2022 z 7 kwietnia 2022 roku, w części odnoszącej się do uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarejestrowane zmiany Statutu zostały załączone do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty