Trwa ładowanie...
Notowania
DOMDEV: strona spółki
23.05.2022, 9:31

DOM Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2021.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Spółki wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 268.258.431,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych zero groszy), tj. 10,50 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, zaś część zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 38.509.028,51 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić 15 lipca 2022 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 16 sierpnia 2022 roku.

Inne komunikaty