Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASE Informacja o szacunkowych wybranych wynikach finansowych za I półrocze 2022 roku

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) przekazuje poniżej oraz w załączeniu wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy Asseco South Eastern Europe osiągnięte w pierwszym półroczu 2022 roku.
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły: - za pierwsze półrocze 2022 roku ok. 658 mln zł i były o ok. 132 mln (+25%) wyższe niż w okresie porównawczym. - za drugi kwartał 2022 roku ok. 346 mln zł i były o ok. 73 mln (+27%) wyższe niż w okresie porównawczym. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł: - za pierwsze półrocze 2022 roku ok. 99 mln zł, i był o ok. 18 mln (+22%) wyższy niż w okresie porównawczym. - za drugi kwartał 2022 roku ok. 52 mln zł i był o ok. 10 mln (+23%) wyższy niż w okresie porównawczym. Szacunkowy skonsolidowany zysk netto wyniósł: - za pierwsze półrocze 2022 roku ok. 86 mln zł i był o ok. 19 mln (+28%) wyższy niż w okresie porównawczym. - za drugi kwartał 2022 roku ok. 46 mln zł i były o ok. 11 mln (+31%) wyższy niż w okresie porównawczym. Skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły ok. 68 mln zł, tj. były o ok. 11mln (-14%) niższe od zanotowanych w okresie porównawczym. Środki pieniężne netto (liczone zgodnie z metodologią przyjętą do prezentacji kwartalnych) na koniec drugiego kwartału 2022 wyniosły ok. 44 mln zł, czyli o ok. 4 mln zł (-8%) mniej niż na koniec roku 2021. Jednocześnie Spółka zastrzega, że podane wartości są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Zaprezentowane powyżej dane nie uwzględniają efektu wynikającego z uwzględnienia MSR 29 - Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji dla konsolidowanych spółek tureckich. Ostateczne, skonsolidowane wyniki Grupy Asseco South Eastern Europe za pierwsze półrocze 2022 roku zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości, zgodnie z raportem bieżącym nr 14/2022, w dniu 17.08.2022 r. w skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2022, będącym obecnie przedmiotem przeglądu biegłego rewidenta. Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o opublikowaniu powyższych wstępnych danych mając na uwadze przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną Spółki, w tym w szczególności zasadę 1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w związku z przesunięciem terminu zakończenia audytu i publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r. spowodowanym zmianą firmy audytorskiej. Załącznik: (prezentacja na temat szacunkowych wyników)

Załączniki

Inne komunikaty