Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTUS: strona spółki
21.12.2022, 17:10

ALI Rejestracja przez Krajowy Rejestr Sądowy połączenia z podmiotem zależnym Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego podmiotu zależnego Spółki. Nabycie akcji własnych przez podmiot zależny Spółki w celu ich następczego umorzenia.

Zarząd Altus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, w uzupełnieniu do Raportu Bieżącego nr 13/2022 z dnia 10 października 2022 roku, iż w dniu 21 grudnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu połączenia („Połączenie”) - na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.; dalej: "Kodeks spółek handlowych") - przez przeniesienie całego majątku Nationale Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przemysłowej nr 26, 00-450 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem nr KRS: 0000181644, REGON: 015610511, NIP: 1070000046 („NN TFI S.A.”) na podmiot zależny Spółki tj. na Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem nr KRS: 0000002977, REGON: 013083243, NIP: 5272153832 („Rockbridge TFI S.A.”) jako Spółkę Przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Rockbridge TFI S.A. o kwotę 2.994.323,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote i 00/100) poprzez emisję 63 709 nowych akcji Rockbridge TFI S.A. o wartości nominalnej 47,00 złotych (słownie: czterdzieści siedem złotych) każda akcja ("Akcje z Połączenia") wydane akcjonariuszowi NN TFI S.A., tj. NN Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028131, REGON 006236985, NIP 5260305006 („Akcjonariusz NN TFI S.A.”).
W wyniku Połączenia Rockbridge TFI S.A. wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki NN TFI S.A., zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej wyrażoną w art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także NN TFI S.A. zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Rockbridge TFI S.A., kapitał zakładowy Rockbridge TFI S.A. wynosi 30.246.192,00 złotych (słownie: trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i 00/100) i dzieli się na 643 536 akcji o wartości nominalnej 47,00 złotych (słownie: czterdzieści siedem złotych) każda akcja. Jednocześnie, zgodnie z zawartą Umową Inwestycyjną, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 13/2022 z dnia 10 października 2022 roku, Akcje z Połączenia wydane Akcjonariuszowi NN TFI S.A. tj. 63 709 nowych akcji Rockbridge TFI S.A. o wartości nominalnej 47,00 złotych (słownie: czterdzieści siedem złotych) każda akcja, stanowiące 9,9% kapitału zakładowego Rockbridge TFI S.A., zostały w dniu Połączenia odkupione od Akcjonariusza NN TFI S.A. przez Rockbridge TFI S.A. w celu ich umorzenia (zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych) z własnych środków pieniężnych Rockbridge TFI S.A. w kwocie 43.003.575,00 zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu, spółka zależna wobec Spółki, tj. ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., w której 100 % udziałów posiada Spółka posiada 505 352 akcji stanowiących 78,53% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Rockbridge TFI S.A. oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI S.A. W wyniku nabycia 63 709 akcji własnych, Rockbridge TFI S.A. posiada 63 709 akcji własnych stanowiących 9,9 % w kapitale zakładowym Rockbridge TFI S.A. W wyniku umorzenia 63 709 akcji własnych Rockbridge TFI S.A., ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. posiadał będzie 505.352 akcji stanowiących 87,16% akcji w kapitale zakładowym Rockbridge TFI S.A. oraz tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rockbridge TFI S.A.

Inne komunikaty