Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASE Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje, że w 2023 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:
2023-02-22 – Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2022 2023-04-26 – Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. 2023-08-02 – Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. 2023-10-24 – Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz za II kwartał 2023 r.

Inne komunikaty