Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

R22 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dalej jako "Spółka" podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023:
1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - 28 marca 2023 roku, 2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2023, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. - 23 maja 2023 roku, 3. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. - 5 września 2023 roku, 4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2023, tj. za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. - 14 listopada 2023 roku. Zgodnie z §62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dalej "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie skonsolidowane raporty będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz za II kwartał roku obrotowego 2023.

Inne komunikaty