Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASE Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 lutego 2023 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 1,46 zł (słownie: jeden złoty 46/100 groszy) na jedną akcję Spółki.
Łączna rekomendowana kwota przeznaczona na dywidendę wynosi 75 765 606,46 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć złotych 46/100 groszy). Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty