Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCENERGY: strona spółki
30.05.2023, 14:12

CCE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku

Zarząd Clean&CarbonEnergy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 4021 § 1 i § 2, w zw. z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku, o godz. 10:00, w Warszawie, 01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 26. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r, 8. Omówienia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Inne komunikaty