Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCENERGY: strona spółki
27.04.2023, 11:35

CCE RR /2022: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2022     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2022obejmujący okres od2022-01-01do2022-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługPZR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-04-27    
 
 
  CLEAN&CARBON ENERGY SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  C&C ENERGY SA    
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  01-632 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Bieniewicka 26  
  (ulica) (numer)  
  22 10 10 770 91 561 00 15  
  (telefon)  (fax)  
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-00-33-418 012774867  
  (NIP)  (REGON)  
  259400825CQ8ESBDEQ34 00000079667  
    (LEI)       (KRS)   
 Firma Biuro Rachunkowo-Podatkowe dr hab Karol Schneider 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 20222 02120222 021 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów148,000,0031,580,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-54,00-54 775,00-12,00-11 999,00 
 Zysk (strata) brutto-96,00-54 869,00-20,00-11 930,00 
 Zysk (strata) netto-96,00-54 869,00-20,00-11 930,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-465,008,00-99,002,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0,000,000,000,00 
 Przepływy pinięzne netto z działalności z działalności finansowej297,00159,0063,0034,00 
 Przepływy pienięzne netto, razem-168,00167,00-36,0036,00 
 Aktywa, razem-96,0014 725,00-20,003 202,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 679,003 585,00784,00779,00 
 Zobowiązania długoterminowe0,000,000,000,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe3 679,003 585,00784,00779,00 
 Kapitał wląsny11 044,0066 151,002 855,0014 381,00 
 Kapitał zakładowy68 560,0068 560,0014 619,0014 906,00 
 Liczba akcji (w szt)34 280 000,0034 280 000,0034 280 000,0034 280 000,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,001,600,000,34 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,001,600,000,34 
 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,400,000,000,00 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,400,000,000,00 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 ccenergy_2023-04-26_pl(1) (3).xhtmlSprawozdanie Finansowe CCENERGY za rok 2022 
 ccenergy_2023-04-26_pl(1).xhtml (1).xadesSprawozdanie Finansowe CCENERGY za rok 2022 
 SPRAWOZDANIEZARZADU_2023-04-26_pl(2) (1).xhtmlSprawozdanie zarządu CCENERGY z dzialanosci za rok 2022 
 SPRAWOZDANIEZARZADU_2023-04-26_pl(2).xhtml.xadesSprawozdanie zarządu CCENERGY z dzialanosci za rok 2022 
 OSWIADCZENIELADUKORP_2023-04-26_pl.xhtmlOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 
 OSWIADCZENIELADUKORP_2023-04-26_pl.xhtml.xadesOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 
 OSWIADCZENIEWSPRAWIE_2023-04-26_pl (1).xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytującej 
 OSWIADCZENIEWSPRAWIE_2023-04-26_pl.xhtml (1).xmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytującej 
 OCENA_RN_CCENERGY_2023-04-26_pl(1).xhtmlOcena RN CCENERGY dot sprawozdania z dzialanosci i sprawozdania finansowego za rok 2022 
 OCENA_RN_CCENERGY_2023-04-26_pl(1).xhtml(15) (1).xmlOcena RN CCENERGY dot sprawozdania z dzialnosci i sprawozdania finansowego za rok 2022 
 OSWIADCZENIEADUTYU_2023-04-26_pl(1).xhtmlOświadczenie RN dot funkconowania Komitetu Audytu w roku 2022 
 OSWIADCZENIEADUTYU_2023-04-26_pl(1).xhtml (1).xmlOświadczenie RN dot funkcjonowania Komitetu Audytu w roku 2022 
 Sprawozdaniebiegly_2023-04-26_pl.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta 
 OSWIADCZENIECCENERGY_2023-04-26_pl (3).xhtmlOświadczenie Zarządu 
 OSWIADCZENIECCENERGY_2023-04-26_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu 

Załączniki

Inne komunikaty