Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCENERGY: strona spółki
15.05.2024, 16:55

CCE Korekta raportu rocznego za rok 2023

Zarząd Clean& Carbon Energy S.A. („Emitent” lub „Spółka”) publikuje korektę raportu rocznego za rok 2023 opublikowanego przez Spółkę w dniu 25 kwietnia 2024 roku. Korekta wynika z przyczyn technicznych związanych z rodzajem podpisu złożonego pod sprawozdaniem finansowym za 2023 rok tj. zostało podpisane profilem zaufanym zamiast podpisem kwalifikowanym, co w konsekwencji zmodyfikowało strukturę pliku xhtml do formatu xml.
Sprawozdanie finansowe opublikowane dnia 25.04.2024 r. i przekazane firmie audytorskiej, ze względu na złożony podpis profilem zaufanym, nie zgadzało się co do poprawności formatu jego sporządzenia. Znalazło to odzwierciedlenie w wydanym sprawozdaniu z badania zawierającym opinię z zastrzeżeniem ze zwróceniem uwagi na nieodpowiednią formę sporządzenia sprawozdania finansowego. Korekta dotyczy sprawozdania finansowego w następującym zakresie: Do powyższego sprawozdania na stronie nr 2 została dopisana następująca treść: „Spółka składa korektę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 z powodu błędu technicznego wynikającego z błędnie złożonego podpisu profilem zaufanym. Niniejsza publikacja korekty sprawozdania finansowego jest podyktowana chęcią dopełnienia wszelkich formalności związanych z wymogami prawa, dlatego też Zarząd spółki podejmuje kroki aby poinformować i zapewnić, że każdy, kto otrzymał poprzednio udostępnione sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta został poinformowany o przyczynie zaistniałej sytuacji. Sprawozdanie finansowe opublikowane dnia 25.04.2024 r. i przekazane firmie audytorskiej, ze względu na błędnie złożony podpis profilem zaufanym, nie zgadzało się co do poprawności formatu jego sporządzenia. Znalazło to odzwierciedlenie w wydanym sprawozdaniu z badania zawierającym opinią z zastrzeżeniem z uwagi na nieodpowiednią formę sporządzenia sprawozdania finansowego. Niniejsze sprawozdanie nie odbiega w znaczący sposób treścią od sprawozdania finansowego opublikowanego w dniu 25.04.2024, jest tożsame co do prezentowanych wartości finansowych ze sprawozdaniem finansowym opublikowanym w dniu 25 kwietnia 2024 roku, oraz jest sporządzone we właściwym formacie, wraz z poprawnie złożonymi podpisami, zarówno osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego oraz członków zarządu”. Pozostała treść sprawozdania finansowego bez zmian. W skutek powyższych zmian, w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na stronie 11 dodano pkt. XXIII o następującej treści: „ XXIII. Korekta sprawozdania finansowego. W związku z korektą sprawozdania finansowego ze względu na błędny format sprawozdanie z działalności Zarządu zostało sporządzone ponownie.” Pozostała treść sprawozdania Zarządu z działalności spółki pozostaje bez zmian. W związku z powyższym Spółka w załączeniu przesyła sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 opatrzone prawidłowymi podpisami kwalifikowanymi, sprawozdanie z działalności spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.oraz nową opinię biegłego rewidenta do korekty sprawozdania finansowego.Treść pozostałych załączników nie uległa modyfikacji. Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty