Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCENERGY: strona spółki
25.04.2024, 23:59

CCE RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługPZR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-25    
 
 
  CLEAN&CARBON ENERGY SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  C&C ENERGY SA    
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  01-632 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Bieniewicka 26  
  (ulica) (numer)  
  22 10 10 770 91 561 00 15  
  (telefon)  (fax)  
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-00-33-418 012774867  
  (NIP)  (REGON)  
  0000079667 0000079667  
    (LEI)       (KRS)   
 Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów. towarów i materiałów0,00148,000,0032,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-717,00-54,00-165,00-12,00 
 Zysk (strata) brutto-793,00-96,00-182,00-20,00 
 Zysk (strata) netto-793,00-96,00-182,00-20,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-776,00-465,00-178,00-99,00 
 Przepływy peiniężne netto z działalności inwestycyjnej0,000,000,000,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finanasowej765,00297,00176,0063,00 
 Przeplywy pieniężne netto, razem-11,00-168,003,00-36,00 
 Aktywa, razem14 615,0014 723,003 361,003 139,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 172,003 679,001 190,00784,00 
 Zobowiązania dlugoterminowe1 720,001 009,00396,00215,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe3 452,003 676,00794,00569,00 
 Kapitał wlasny9 443,0011 044,002 172,002 355,00 
 Kapitał zakładowy68 560,0068 560,0015 768,0014 619,00 
 Liczba akcji (w szt.)34 280 000,0034 280 000,0034 280 000,0034 280 000,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,280,400,060,00 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,280,400,060,00 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 CCE_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe 2024 
 CCE_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe 2024 
 CCE-SZD_2023-12-31_pl.xhtmlsprawozdanie zarzadu z dzialalnosci 2024 
 CCE-SZD_2023-12-31_pl.xhtml.xadessprawozdanie zarzadu z dzialalnosci 2024 
 CCE_SZB_2023-12-31_pl.XL.xhtmlOpinia biegłego 
 CCE_SZB_2023-12-31_pl.XL.xhtml.xadesOpinia biegłego 
 OswLadKorpo_2024-04-25_pl.xhtmloświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 
 oswzarzadusprawozd_2024-04-25_pl.xhtmloswiadczenie zarządu 
 CCEOcenaRady_2024-04-25_pl.xhtmlRN CCEnergy dot. sprawozdania finansowego i sprawozdania z działaności za rok 2023 
 oswdsprawaudyt_2024-04-25_pl.xhtmlOświadczenie rady nadzorczej w sprawie wyboru firmy Audytorskiej 
 CCEAUDYTUOswiadcz_2024-04-25_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w 2023 roku. 

Załączniki

Inne komunikaty