Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Podpisanie umowy o roboty budowlane

Zarząd ROOF Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta, tj. ROOF Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu zawarła umowę, polegającą na wykonaniu prac w zakresie wykonania pokryć dachowych i obudów obiektów handlowych, na co w szczególności składają się m.in.:
-wykonanie pokrycia dachowego (blacha trapezowa, izolacja termiczna i przeciwwodna) wraz z przejściami dachowymi; -wykonanie świetlików dachowych i klapy dymowych; -wykonanie obudowy ścian z płyt warstwowych oraz obudowy fragmentów ścian z siatki; -wykonanie sufitów w podcieniach; -wykonanie obudowy pilastrów i portali wraz z podkonstrukcją stalową, konstrukcją stalową nośną portali i pilastrów; -montaż rynien i rur spustowych; -wykonanie obróbek i uszczelnienia przejść; -wykonanie zadaszenia zewnętrznych klatek schodowych oraz balustrady klatek schodowych. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, ROOF Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 6 050 000,00 złotych netto. Termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na 20.10.2023 r. Strony ustaliły kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które są nieodbiegające od standardów w realizacji tego typu zleceń. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na wartość tego zlecenia oraz jego wpływ na skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty