Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.

Zarząd NTT System S.A. (dalej :Spółka, Emitent) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż w dniu 02 sierpnia 2023 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez Pekao Faktoring Sp. z.o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Faktor") umowa faktoringu odwrotnego Umowa finansowania dostaw nr 79/2023.
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług finansowania dostaw polegających na finansowaniu wierzytelności pieniężnych przysługujących Dostawcy wobec Spółki. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 85.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych) lub równowartość w EUR/USD do dnia 31 grudnia 2023 roku. Z zastrzeżeniem, iż do czasu spłaty oraz całkowitego rozliczenia Umowy finansowania dostaw nr 916/2021, o której Spółka informowała w Raporcie bieżącym RB 15/2021 z dnia 06 października 2021 roku maksymalna kwota zaangażowania wynosi 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) lub równowartość w EUR/USD. Od dnia 01 stycznia 2024 roku kwota zaangażowania Faktora wyniesie 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) lub równowartość w EUR/USD, na wniosek Spółki kwota może zostać podwyższona. Przyznany limit ma charakter odnawialny. Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych i liczone jest od wartości brutto każdej faktury VAT potwierdzającej istnienie wierzytelności. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów. Spółka upoważnia Pekao Faktoring Sp. z o.o. do potrącenia wszelkich należnych jej wierzytelności względem Emitenta z wierzytelności przysługujących Spółce wobec Faktora z jakichkolwiek tytułów, nawet jeśli będą niewymagalne. Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie jest : - weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: "BGK")(zabezpieczona wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz BGK) udzielana w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowej w wysokości 68.000.000,00 PLN do dnia 31 grudnia 2023 roku - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: "BGK")(zabezpieczona wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz BGK) udzielana w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowej w wysokości 20.000.000,00 PLN oo dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 26 października 2024 roku - pełnomocnictwo dla Faktora do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Pekao S.A.

Inne komunikaty