Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Podpisanie umowy podwykonawstwa

Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu podpisu przez kontrahenta jako drugą stronę, a tym samym zawarciu przez spółkę zależną Emitenta, tj. Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu umowy podwykonawstwa, polegającej na kompleksowym wykonaniu projektu warsztatowego oraz poszycia dachowego budynku magazynowego, na które w szczególności składają się m.in.:
- montaż blachy trapezowej; - dostawa i montaż izolacji z wełny mineralnej; - wykonanie obróbek urządzeń dachowych, tj. świetlików, klap dymowych; - montaż i obróbki wpustów dachowych; - dostawa i montaż przelewów awaryjnych wraz z izolacją attyk; - dostawa i montaż asekurantów. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 1 175 000,00 złotych netto. Strony ustaliły termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na listopad 2023 r., oraz kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które nie odbiegają od standardów w realizacji tego typu zleceń. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na wartość tego zlecenia oraz jego wpływ na skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty