Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Zawarcie umowy Kredytu Rewolwingowego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o podpisaniu w dniu 25 sierpnia 2023 roku Umowy Kredytu Rewolwingowego NR 16160/23/484/04 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank"). Bank przyznał Spółce kredyt, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Kredyt w wysokości: 1 200 000,00 USD (słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy 00/100) od 2023-08-25 do 2025-02-24 , 1 060 000,00 USD (słownie złotych: jeden milion sześdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-02-25 do 2025-03-24, 920 0000,00 USD (słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia tysięcy 00/100) od 2025-03-25 do 2025-04-24, 780 000,00 USD (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-04-25 do 2025-05-24, 640 000,00USD (słownie złotych: sześćset czterdzieści tysięcy 00/100) od 2025-05-25 do 2025-06-24, 500 000,00 USD (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) od 2025-06-25 do 2025-07-24, 360 000,00 USD (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-07-25 do 2025-08-24. Okres wykorzystywania kredytu upływa z dniem 24 sierpnia 2025 roku. Oprocentowanie kredytów według zmiennej stopy procentowej, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego dla waluty USD SOFR O/N i marży Banku. Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest: 1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę 2. Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK w wysokości 80% kwoty kredytu. Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

Inne komunikaty