Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Umowa o wykonanie robót budowlanych

Zarząd ROOF Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta, tj. ROOF Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu zawarła umowę w zakresie podwykonawstwa, polegającą na wykonaniu robót budowlanych oraz projektów wykonawczych obejmujących kompleksowe wykonanie obudowy ścian, w tym ścian wewnętrznych, oraz konstrukcji dachu, obudowy dachu, świetlików i systemu oddymiania, montażu asekurantów oraz kompletu obróbek blacharskich.
Za zrealizowanie przedmiotu umowy, ROOF Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie w kwocie 3 268 172,45 złotych netto. Dodatkowo strony ustaliły waloryzację wynagrodzenia, począwszy od 18.09.2023 roku na następujących zasadach: w przypadku wzrostu cen o więcej niż 3% biorąc pod uwagę różnicę do kwartału, w którym została złożona oferta, waloryzacja wynagrodzenia będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych, wynagrodzenia oraz cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na 17.09.2023 r. Strony ustaliły kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które są nieodbiegające od standardów w realizacji tego typu zleceń. Ponadto, strony mają prawo do odstąpienia od tej umowy w przypadku niewywiązywania się z niej przez drugą stronę.

Inne komunikaty