Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ADV PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-10-02    
 
 
  ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ADIUVO INVESTMENTS S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  01-510 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Gen. Józefa Zajączka 11 lok.14  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 408 44 80 +48 22 408 44 80  
  (telefon)  (fax)  
  info@adiuvoinvestments.com www.adiuvoinvestments.com  
  (e-mail)  (www)  
  5272682571 146271705  
  (NIP)  (REGON)  
 KPW Audyt Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
 SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane) 
 Przychody ze sprzedaży993652179 
 Zysk (strata) ze sprzedaży-3 179-3 632-689-782 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-5 100-5 117-1 106-1 102 
 Zysk (strata) netto-5 100-4 315-1 106-929 
 Zysk (strata) netto przypisany:     
 Akcjonariuszom jednostki dominującej-3 732-3 507-809-755 
 Udziałom niekontrolującym-1 368-809-297-174 
 Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)     
 - podstawowy-0,39-0,33-0,08-0,07 
 - rozwodniony-0,39-0,33-0,08-0,07 
 Całkowite dochody ogółem-4 112-5 098-891-1 098 
 Całkowity dochód ogółem przypisany:     
 Akcjonariuszom jednostki dominującej-2 744-4 289-595-924 
 Udziałom niekontrolującym-1 368-809-297-174 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.06.202331.12.202230.06.202331.12.2022 
  (niebadane)(badane)(niebadane)(badane) 
 Aktywa trwałe4 3795 9439841 267 
 Aktywa obrotowe4 8312 2371 086477 
 Aktywa ogółem9 2108 1802 0701 744 
 Kapitał własny ogółem-51 742-47 398-11 627-10 106 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-55 000-51 819-12 359-11 049 
 Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące3 2584 421732943 
 Zobowiązania długoterminowe19 11623 7944 2955 073 
 Zobowiązania krótkoterminowe41 83631 7849 4016 777 
 Pasywa ogółem9 2108 1802 0701 744 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 354-1 731-294-373 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25-379-5-82 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 7722 413384520 
 Przepływy pieniężne netto razem3933038565 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Powy&#380;sze wybrane dane finansowe, odpowiednio skonsolidowane i jednostkowe, przeliczone zosta&#322;y na walut&#281; Euro w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b: </p> <p> &#8226; Poszczeg&#243;lne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zosta&#322;y wed&#322;ug kursu og&#322;oszonego przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; bilansowy tj. 30 czerwca 2023 r. (1 EUR = 4,4503 PLN) i na dzie&#324; 31 grudnia 2022 r. (1 EUR= 4,6899 PLN). </p> <p> &#8226; Poszczeg&#243;lne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysk&#243;w i strat, skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczone zosta&#322;y po kursie stanowi&#261;cym &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego zako&#324;czonego miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. (1 EUR = 4,6130 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. (1 EUR = 4,6427 PLN). </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 Adiuvo Investments_2Q_2023_final-sig.pdf  
 KPW Audyt - raport z przeglądu Adiuvo jw.pdf  
 KPW Audyt - raport z przeglądu GK Adiuvo.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-10-02Marek OrłowskiPrezes ZarząduMarek Orłowski 
 2023-10-02Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty